top of page

Fight discussions

Public·153 members

Prievidza : Lučenec živý 8 novembra 2023 TV


7. 10. 2023 — Iskra Svit Prievidza zápas naživo 28 októbra 2023 Dnes pred 8 dňami — ((FUTBAL)) Iskra Svit Lučenec zápas živý 07/10/2023 BKM Luče Iskra Svit vs ...


kategória: stredné školy V. kategória: dospelí Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže. Časový limit – maximálne pre: I. II. kat. – 4 min. III. – 5 min. IV. - 6 min. V. - 6 min. Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať. Recitátor je povinný text prednášať naspamäť. Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže. Priebeh súťaže: Súťaž začína základnými kolami - triednymi, školskými príp. obvodovými. Spišskí Rytieri zápas živý 05/11/2023 7. 1 | HHS Singers 7. 10. 2023 — Iskra Svit Prievidza zápas naživo 28 októbra 2023 Dnes pred 8 dňami — ((FUTBAL)) Iskra Svit Lučenec zápas živý 07/10/2023 BKM Luče Iskra Svit vs ... Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy (narodená 2. 10. 1867 v Polichne – zomrela 27. 1951 v Lučenci), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom. Zásady súťaže: Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže. Vekové kategórie: I. kategória: II. - IV. ročník základných škôl II. kategória: V. - VI. ročník základných škôl III. kategória: VII. - IX. ročník základných škôl IV. Super zoo - pretože zvieratká milujeme | Chovateľské potreby Máte radi zvieratká? Nakupovanie chovateľských potrieb je u nás zážitok! Navštívte jednu z našich mnohých predajní alebo nakúpte na e-shope! Z týchto kôl víťazi postupujú do regionálnych kôl. Počet postupujúcich z regionálnych kôl do celoslovenského kola: z každej kategórie jeden. Školské kolá súťaže organizujú jednotlivé školy. Regionálne kolá - Regionálne osvetové strediská v SR, prípadne vybraná škola, CVČ Celoslovenské kolo – Mestský úrad Lučenec. Okresné resp. oblastné kolá odporúčame uskutočniť do 28. októbra 2023 a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť usporiadateľovi celoslovenskej súťaže. Termín nahlásenia súťažiacich: do celoslovenského kola súťaže písomne do 03. Podujatia Lučenec24. 11. 2023 09:00Radnica- Ul. Dr. Herza 240/1, Lučenec TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec (PROPOZÍCIE) PROPOZÍCIE XXVI. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec 24. 2023. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ Termín: september – november 2023 Poslanie a cieľ súťaže: Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť, prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov. Zabezpečíme recitátorom stravu, cestovné. Ceny účastníkom: Ceny /diplomy, vecné ceny/ zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. Na celoslovenskom kole môžu byť udelené aj ďalšie ceny – Cena primátorky mesta Lučenec, Cena Matice slovenskej a pod. Porota si vyhradzuje právo pridelenia mimoriadnych cien od právnických osôb, ale cenu od fyzickej osoby prenecháva na udelenie darcovi. Harmonogram podujatia: 24. 2023. Súťažný text spolu s prihláškou je potrebné zaslať písomne v stanovenom termíne na adresu: Mestský úrad oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu Bc. Renáta Libiaková Peržeľová Novohradská ul. č. 1, 984 01 Lučenec, č. t. : 047/43 07 230, 0905614782 Email: renata. perzelova-libiakova@lucenec. sk Finančné zabezpečenie: Triedne, školské a regionálne kolá súťaže si zabezpečí každý región sám. Celoslovenskú súťaž finančne zabezpečí vyhlasovateľ súťaže. (zadarmo<<<<) Prievidza Patrioti Levice prenos 7 októbra 202 7. 10. 2023 — [[[živý šport!]](((] Handlová Patrioti Levice prenos 4 októb | Group 18 septembra o 19.00 h: BC Prievidza – BKM Lučenec. Na jeho pozíciu ... Komárno : Prievidza naživo 14 októbra 2023 Živý prenos pred 14. 10. 2023 — apríla. štvrťfinále play off Niké Futsal Extraligy - 2. zápasy /hrá sa na 2 víťazné zápasy/:MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIMEL Lučenec 1:7 (1:3) ... FarmaPARK Lubina - kontaktná zoo | FarmaPARK.sk Rodinná farma pre deti, kde prídu do priameho kontaktu so zvieratkami miniatúrnych veľkostí.


About

Welcome to the StreetBeefs "Fight Discussions" group. From h...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page